Vedtægter 

 

§1 Klubbens navn og hjemsted


Klubbens navn er KOLDING BICYCLE CLUB (KBC).
 Klubben blev oprindeligt stiftet 15. oktober 1933 og er hjemmehørende i Kolding kommune.
Klubben har den 15. april 2013 gennemført en sammenlægning af KBC og KBCM.
 

§2 Klubbens formål


At øge interessen for cykelsport ved sportslige arrangementer og aktiviteter.
At yde træningsbistand under sikre og ordnende forhold.

At danne rammerne for et godt klubliv med alsidige klubaktiviteter og relevant informationsniveau, som skal styrke kammeratskabet, klubånd og medansvar.
 
KBC yder ikke direkte eller indirekte økonomisk støtte til enkeltryttere.
 

§3 Klubbens medlemskab


KBC er tilsluttet Dansk Idrætsforbund, Dansk Cykel Union, DGI, SSC, og Jysk Distrikt, og er forpligtet til at efterleve de gældende vedtægter for disse sammenslutninger.

 

§4 Optagelse af medlemmer


Som medlem af KBC kan optages enhver person over 10 år, der ønsker at dyrke cykelsport.
Personer der ønsker optagelse i klubben for at yde et stykke arbejde eller for at støtte klubben kan optages som passive medlemmer.

 
Som medlem er man forpligtet til at bære hjelm, når man kører i klub regi.
 
Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at et medlem som har gjort sig særligt fortjent til det kan udnævnes til æresmedlem. Æresmedlemmer er kontingentfri.
 

§5 Udelukkelse af medlemmer


Et medlem af KBC kan ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod KBC’s vedtægter eller nedsætter KBC’s omdømme og anseelse. Eksklusion kan også finde sted, såfremt et medlem er i kontingentrestance med mere end 3 måneder eller såfremt medlemmet er i samme restance for betaling for leveret beklædning.
 
Et medlem af KBC såvel aktiv som passiv vil blive ekskluderet, såfremt denne får en dopingdom af DCU eller af en anden hovedorganisation inden for idræt.
 Eksklusionen skal af bestyrelsen forelægges til godkendelse på førstkommende generalforsamling, hvor medlemmet har ret til at komme med indlæg.
 

§6 Regnskabsår m.v.

Regnskabsåret følger kalenderåret.
 
Regnskabet skal med revisor underskrives og eventuelle bemærkninger forelægges på ordinær generalforsamling. Der skal udarbejdes budget for hele regnskabsåret. Budgettet skal fremlægges på KBC´s ordinær generalforsamling.

 
Der skal på hvert bestyrelsesmøde fremlægges et skriftligt regnskab samt kontoudtog.
 
KBC skal altid være solvent.
 Beløb over 2000 kr. indsættes i bank.
 

§7 Kontingent

Kontingent til KBC fastsættes på den ordinære generalforsamling efter forslag for et år ad gangen. Kontingent følger regnskabsåret betales senest 3. måned i regnskabsåret.
 

§8 KBC’s ledelse


Klubben ledes af en Bestyrelse på 7 medlemmer, der består af: Formand, Kasserer og en repræsentant for hver af områderne: Børn og Unge, Landevej, MTB/Cross, Veteran og Materialer/Lokaler/Tøj.
 
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. På ulige årstal vælges Formand og 3 medlemmer, på lige årstal vælges Kasserer og 2 medlemmer. Hvert år vælges 1 revisor, 1 revisor suppleant og 1 suppleant for et år.
 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten som derefter sidder det afgående medlems valgperiode ud.

 
Aktive bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie.
 
Formand og (ikke eller) kassereren har sammen tegningsretten for klubben.


 

§9 Ordinær generalforsamling


Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes senest 9 uger efter regnskabsårets afslutning. Adgang til generalforsamlingen har klubbens medlemmer, samt af bestyrelsen særligt inviterede.
 
Generalforsamlingen indkaldes skriftlig med 14 dages varsel.
 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og skal offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 6 dage før generalforsamlingen.
 
Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig. Forslag til vedtægtsændringer skal behandles som forslag og kan kun vedtages ved minimum 2/3 del flertal af de fremmødte.
 
Stemmeret på generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer over 16 år, som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder og som ikke er i restance. For medlemmer under 16 år gives stemmen til forældre eller værge.
 Stemmeafgivning kan kun ske ved personlig fremmøde.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

 

§10 Ordinær generalforsamling – Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om KBC´s virksomhed i løbet af det forløbne år.
3. Fastsættelse af kontingent.
4. Godkendelse af regnskab og budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af Formand eller Kasserer.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor
9. Valg af suppleanter ( for bestyrelsesmedlem - revisor )
10. Eventuelt.
 

§11 Generalforsamling – ledelse


Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Dirigenten udpeger en referent, som udfærdiger en protokol over generalforsamlingen. Protokollen godkendes af dirigenten og offentliggøres på klubbens hjemmeside.
 

§12 Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal desuden indkaldes når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer over for formanden skriftligt indgiver begæring herom med angivelse af dagsorden.

 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsættelse med indvarsel som til ordinær generalforsamling.
 Reglerne om dirigentvalg og protokol samt reglerne om afstemning gælder også ekstraordinære generalforsamlinger.
 

§13 Opløsning af KBC


Beslutning om opløsning af klubben kan kun tages på en til dette formål særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 Beslutning om opløsning af KBC kræves 4/5 af de afgivne stemmer.
 
KBC’s midler skal herefter indsættes på en spærret konto, som forvaltes af DCU eller en tilsvarende organisation, hvis forretningsudvalg skal påse, at de indsatte midler anvendes til at støtte en forening godkendt jf. Folkeoplysningsloven i Kolding Kommune.
 

§14 Ikrafttrædelse


Vedtaget på generalforsamling den 23. august 2021.

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851