Referat ordinær generalforsamling 


i Kolding Bicycle Club

Mandag den 23. august 2021 kl. 19.00 i Kvarterhuset, Junghansvej 121, Kolding.

Kim H. informerede kort om æresmedlem Ove Andersens død. Ove sov stille ind i en alder af 87 år. Æret være hans minde.

Formand Johnny Poulsen bød herefter velkommen og præsenterede dagsorden!

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Ole Knudgaard. Han tilbød sig velvilligt, og der blev klappet. Ole takkede for valget. Referent Morten Freitag. Konstaterede at GF2020 qua COVID-19 situationen er lovligt udskudt og dermed lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Beretning om KBC´s virksomhed i det forløbne år.

Året 2020 er der vist ikke mange af os der glemmer – Corona. Det har bevirket, at næsten alle fælles aktiviteter har været annulleret og vores klublokale har været lukket fra den 11. marts og frem til maj 2021, sammen med kommunes andre idrætsfaciliteter. Det har specielt ramt onsdagsklubbens morgenmøder og sæsonstart og sæsonafslutning kunne ikke gennemføres. Samtidigt har det bevirket at generalforsamlingen ført kunne afholdes i august, mod normalt i januar, som vedtægterne foreskriver. MEN gældeligt, at vi har kunne afholde fælletræning det meste af sæsonen, og at nogle medlemmer fandt ud af muligheden for at træne sammen med de restriktioner der var gældende under nedlukningen i foråret.

Vi er 281 medlemmer. Vi har store udfordringer med at få flere nye i B/U afdelingen, hvor der nu er 15 unge under 19 år, hvilket er 2 færre end sidste år. Til gengæld har vi haft stadig fremgang i kvindelige medlemmer, så vi nu er oppe på 46.

Vi har i bestyrelsen haft et godt samarbejde, omkring de udfordringer som Coronaen har bevirket, og vi har også afholdt virtuelle bestyrelsesmøder.

Der vil senere på generalforsamlingen, bliver fremlagt regnskab for 2020 og budget 2021. Klubbens økonomi er stadig sund og danner et godt grundlag for klubbens videre færden. 2020 regnskabet bærer præg af Corona og dermed manglende aktiviteter, som bevirker at der ikke har været de udgifter der normalt ville have været. Der har dog været afholdt følgende aktiviteter - her er de væsentligste:

 • · Alex Pedersen og Tour de France aften i februar.
 • · Kvindeaften – Lær din cykel at kende.
 • · Fælles grill lørdag på Bøgelund
 • · Tur til Agerskov kro med begrænset deltager antal, men igen var en succes.
 • · Der er langt et stort arbejde i træning af B/U, master roller på de forskellige hold, som medvirket til et godt sammenhold. En stor tak til alle dem der har bidraget – det er vigtigt for KBC.
 • · Der blev afholdt klubmesterskab, hvor Dennis Lock for 3. gang vandt de voksnes mesterskab, mens vinderene i B/U blev - U13 Andreas Stenstrop Madsen, U15 Kristian Kronborg, U17 Asger Paaske Frederiksen.
 • · Andreas Stenstrop Madsen blev Jysk Mester i U13 klassen.
 • · Poul Erik Bech løbet afholdt i september – igen som en stor succes, trods begrænsningerne.
 • · Kasper Asgreen blev dobbelt dansk mester.
 • · Dennis Lock blev udtaget til U19 landsholdet flere gange i løbet af sæsonen.
 • · Onsdagsklubben kunne ikke mødes i klublokalet før i maj 2021 grundet COVID19
 • · En stor tak til vores sponsorer, uden dem ville vi ikke kunne lave det store arbejde for B&U.
 • - EDC Poul Erik Bech
 • - Middelfart Sparekasse
 • - Prime Cargo
 • - Pierre.dk
 • - Autocentralen

 

2021

 • · Vi afventer hvilke og hvornår restriktionerne grundet Corona ændres, men håber at kunne vende tilbage til normalt aktivitets niveau i efteråret 2021.
 • · Ny hovedsponsor til vores cykelløb – Pierre Ejendomme. Løbet vil i år blive afholdt i samarbejde med Fredericia og Middelfart cykelklubberne over samme weekend. De afholder om lørdagen og vi afholder vores løb om søndagen.
 • · Kasper Asgreen!!
 • · Og Kokborg er vendt tilbage som sponsor – Mæglerhuset Kokborg.
 • · Poul Erik Bech er stoppet som sponsor.
 • · Afholdt BørneTour for 96 børn sammen med kommunen og DCU. En stor succes som afholdes igen i 2022.
 • · Fortsætte med Master modellen, på de forskellige hold, som er en succes.
 • · Opstart af e-cykling rummet igen fra den 1. september

Ved denne generalforsamling stopper Bjarne Poulsen i bestyrelsen. Vi vil gerne sige tak for indsatsen igennem 8 år, både i onsdagsklubben og for KBC.

Til sidst vil vi gerne takke medlemmerne for den positive opbakning, der har været til bestyrelsens arbejde og ikke mindst tak til dem som har hjulpet med diverse opgaver, til gavn for os alle i KBC.

Enkelte opklarende spørgsmål, som blev besvaret. Beretningen blev godkendt!

3. Fastsættelse af kontingent.

      a) Bestyrelsen foreslår at 2021 bliver kontingentfri for eksisterende medlemmer. Forslaget blev motiveret med, at 2020 var et år, hvor medlemmerne ikke fik ”fuld valuta for pengene”.

Ingen ønskede afstemning og ingen stemte imod forslaget. Dermed vedtaget!

4. Behandling af indkomne forslag.

a) Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:


$13, sidste afsnit ændres efter krav fra Kolding Kommune:

Tidligere:
KBC’s midler skal herefter indsættes på en spærret konto, som forvaltes af DCU eller en tilsvarende organisation, hvis forretningsudvalg skal påse, at de indsatte midler kan anvendes til en eventuel stiftelse af en ny cykelklub med hjemsted i Kolding kommune, eller andre almennyttige eller almen velgørende formål efter generalforsamlingens afgørelse.

Forslag:

KBC’s midler skal herefter indsættes på en spærret konto, som forvaltes af DCU eller en tilsvarende organisation, hvis forretningsudvalg skal påse, at de indsatte midler anvendes til at støtte en forening godkendt jf. Folkeoplysningsloven i Kolding Kommune.

Ingen ønskede afstemning og ingen stemte imod forslaget. Dermed vedtaget!

5. Fremlæggelse af regnskab og budget

Regnskab 2020 gennemgået af kasserer Kim H. – hhv. indtægter og udgifter (herunder pulje-forbrug). Samlet overskud på 70.501 kr. Vi havde ønsket et nul-resultat, men COVID-19 har forhindret flere arrangementer. Vores egenkapital er således: 498.875 kr.

Enkelte opklarende spørgsmål, som blev besvaret. Regnskabet blev godkendt!

Budget 2021 ligeledes gennemgået. Orienterende budget blev udsendt allerede i januar (da det konstateredes, at GF21 måtte udskydes!). Forventede indtægter og udgifter (herunder puljeforbrug). fremlagt. Samlet forventet resultat – 4.815 kr.

Klubben fylder 90 år i 2023 – opfordring fra Villy til at afsætte midler af til denne fejring i kommende års budgetter.

6. Valg af formand

Johnny Poulsen – modtager genvalg. Ingen andre ønskede at stille op. Johnny hermed valgt.

7. Valg af bestyrelse.

Morten Freitag – modtager genvalg. Ingen andre ønskede at stille op. Morten hermed valgt.

Niels Tange - modtager genvalg. Ingen andre ønskede at stille op. Niels hermed valgt.

Bjarne Poulsen – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Tom Larsen. Ingen andre ønskede at stille op. Tom hermed valgt.

8. Valg af revisor

Jens-Peder Frøslev Nielsen – modtager genvalg. Ingen andre ønskede at stille op. Jens-Peder hermed valgt.

9. Valg af suppleanter (for bestyrelsesmedlem og revisor)

Claus Schou Nielsen (som bestyrelse) – modtager genvalg. Ingen andre ønskede at stille op. Claus hermed valgt.

Ivan Christensen (som revisor) – modtager genvalg. Ingen andre ønskede at stille op. Ivan hermed valgt.

10. Evt.

a. Kort opklarende spørgsmål vedr. Eliteudviklingspuljen og deres betingelser. Der henvises til klubbens hjemmeside.

b. Der søges fortsat hjælpere til Pierre Ejendomme-løbet som flagposter i tidsrummet 8-13 eller 12.30-18 søndag den 5. september og kører til førerbilerne søndag den 5. september.

c. Tak til klubbens sponsorer: Pierre Ejendomme, PrimeCargo, Middelfart Sparekasse, AutoCentralen. En særlig tak til Kokborg som er ny klubsponsor.

d. Tak til Bjarne Poulsen for tro og ihærdigt bestyrelsesarbejde igennem mange år. Der blev klappet længe! Bjarne modtager ved senere lejlighed et par gode flasker vin!

Ordstyreren takkede for opmærksomheden og ro/orden, hvorefter formanden afsluttede GF2020 og bød ”God appetit” til lækkerier fra Osteriet i Vejle.

Næste BM bliver mandag den 27. september kl. 19.00 på Bøgelund. Morten har lækkerier med.

Referatet godkendt

Ole Knudgaard, dirigent

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851