Referat ordinær generalforsamling

i Kolding Bicycle Club

Tirsdag den 14. januar 2020 kl. 19.00 i Kvarterhuset, Junghansvej 121, Kolding.

Formand Johnny Poulsen bød velkommen og præsenterede dagsorden!

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Ole Knudgaard. Modtog indstilling og blev valgt. Konstaterede straks at GF er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Beretning om KBC´s virksomhed i det forløbne år.

Johnny Poulsen gennemgik årets gang samt årets fokuspunkter med flot PowerPoint slide show.

Beretning 2019

Året 2019 blev året hvor vi fik en verdensmester i cykling – Mads Pedersen og samtidig året hvor Kasper Asgreen for alvor trådt ind på den store cykelscene – med utroligt mange flotte resultater. Og Dennis Lock blev sidst på året udtaget til bruttotruppen til U-19 landsholdet – sådan. Og så blev det året, hvor det endeligt blev besluttet at Tour de France kommer til Danmark i 2021. Jo - det er sjovt at være en del af cykelverdenen i Danmark

Vi er 277 medlemmer, hvilket er en fremgang på 16, i forhold til sidste år. Vi har store udfordringer med at få flere nye i B/U afdelingen, hvor der nu er 17 unge under 17 år, hvilket er 3 færre end sidste år. Til gengæld har vi haft stadig fremgang i kvindelige medlemmer, så vi nu er oppe på 44.

Vi har i bestyrelsen haft et godt samarbejde, med gode og intense drøftelser om de aktuelle emner, der dukker op.

Der vil senere på generalforsamlingen, bliver fremlagt regnskab for 2019 og budget 2020. Klubbens økonomi er stadig sund og danner et godt grundlag for klubbens videre færden. 2019 har være endnu et spændende år i KBC med mange aktiviteter – her er de væsentligste:

· Onsdagsklubben har igen i år ydet en stor indsats og lavet vores nye flotte rum til e-cykling. Dejligt at folk bare melder sig når der skal laves noget til fælles glæde for alle medlemmer. En stor tak for den frivillige indsats.

· Frank Høj, var årets gæst i februar, hvor han fortalte om sine oplevelser med cykelsporten, både som rytter og som sportsdirektør.

· Kvinderne afholdt masterkursus og en aften med fælles hygge – og igen i år sæsonafslutning i Emmas have. Og der blev afholdt et åbent hus arrangement foråret, med mange fremmødte og nye medlemmer. Det har bevirket, at der har været dage med flere kvindehold til træningen.

· Sæsonstart – igen med kolde næser og fingre, men med mange fremmødte medlemmer.

· For at hverve flere B/U medlemmer blev der opstillet stand både til Maj-marked og Kulturnat, med e-cykler, hvor vi fik 3-4 nye B/U medlemmer. Så det var ikke forgæves med det store arbejde, der blev lagt i det.

· Sammen med DCU afholdt vi et pilotløb for B/U, hvor nye klassedelinger blev afprøvet med stor succes. De bliver formodentlig gennemført i 2021.

· Og i august afholdt vi vores Poul Erik Bech løb. Og igen med bestyrelsen som hovedansvarlig, men med hjælp af nogle af klubbens trofaste medlemmer. En stor tak for hjælpen, der medvirkede til at løbet igen blev en succes.

· Og så arrangerede Kim Henneberg en tur til Agerskov Kro, hvilket vist må siges at være en succes med det store antal fremmødte, og krav om at det bliver gentaget.

· Der er langt et stort arbejde i træning af B/U, master roller på de forskellige hold, som medvirket til et godt sammenhold. En stor tak til alle dem der har bidraget – det er vigtigt for KBC.

· Vi afholdt klubmesterskab og de blev hyldet ved vores sæsonafslutning, hvor der var det snart traditionelle oste- og pølse bord.

· Ros til onsdagsklubben for alt det der gøres der – ture, fødselsdage, onsdagsmøde og meget mere.

· DCU afholdt et TO-kursus i vores klublokale og der var 9 tilmeldte fra KBC, som nu er klar til at dirigere trafikken til vores eget løb og når TdF kommer til landet. Tak for det.

· Vi fik bevilliget kr. 25.000 af DIF/DGI og kr. 5.000 fra Kolding Flisepudser Laug til etablering af rum og udstyr til e-cykling, som stod færdigt ved året udgang – endnu engang tak for den store indsats, både til bygning af rum og til indkøb af udstyr.

· Arbejdet med et nyt projekt om et nyt fremtidigt Bøgelund, er pt skrinlagt grundet kommunens dårlige økonomi.

· I 2019 indgik vi en aftale med MTB Kolding om et tættere samarbejde, der bl.a. medføre at de også bruger vores klublokale, som deres klublokale. Og så kan vi hjælpe hinanden ved diverse arrangementer – de hjalp f.eks. med 2 frivillige til vores PEB løb.

· Og sidst på året blev vi nomineret til, at blive årets cykelklub ved Danish Bike Award. DGI lavede en herlig video om os - trods den vandt vi ikke, men vi kan være stolte af at være blandt de 4 nominerede.

· En stor tak til vores sponsorer, uden dem ville vi ikke kunne lave det store arbejde for B&U.

- EDC Poul Erik Bech

- Middelfart Sparekasse

- Prime Cargo

- Pierre.dk

- Autocentralen

2020

· Fokus på B/U og forsøge at få flere unge op på cyklen. Flere tiltag i samarbejde med skoler.

· Få introduceret e-cykling til glæde for så mange som muligt. Og ikke mindst til B/U cykelaktivitet i vinterhalvåret, hvor vi har svært ved at fastholde dem.

· Som altid vil alle vores sponsorpenge gå ubeskåret til B/U, som forsat er vores fokusområde.

· Fortsætte med Master modellen, på de forskellige hold, som har været en succes i 2019.

· Bestyrelse vil meget gerne bakke op om og styrke sociale arrangementer, f.eks. weekend cykeltur, grill-aften m.fl.

· Deltage i motionsløb, som en samlet gruppe fra KBC.

· EDC - Poul Erik Bech løbet, søndag den 9. august, hvor vi igen får brug for hjælpere og gerne flere.

Beretning godkendt og formanden fik en hånd for præsentationen.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget.

Kasserer Kim Henneberg gennemgik systematisk og kompetent årets regnskab:

Først indtægter. I alt 296.276 kr. mod budgetteret 244.400 kr.

Så omkostninger. I alt 351.426 kr. mod budgetteret 271.800 kr.

Samlet resultat: Underskud på 27.750 kr. i forhold til budget.

De væsentlige afvigelser i forhold til budget:

· Indbetaling til Onsdagsklubben fra 2018 17.000 kr

· Harzen forudbetaling fra 2018 udbetalt - 16.875 kr

· Trafik Official kursus afholdt - 19.251 kr

· Kommunalt tilskud 14.480 k

· Ekstra tøjkøb - 21.556 kr

Balance pr. 31. december 2019

· Driftskonto: 188.848 kr.

· Onsdagsklub: 41.475 kr.

· Elitepuljen: 198.051 kr.

      · Egenkapital: 428.374 kr.

Regnskabet blev godkendt!

Herefter gennemgang af budget 2020:

Der budgetteres med indtægter samlet på 292.675 kr. og omkostninger på samlet 292.675 kr.

Der budgetteres således med et nul-resultat.

Budgettet blev godkendt!

4. Behandling af indkomne forslag.

a:       Forslag modtaget af Kim Fuglsang: 
Ændrede starttider i sommerperioden. Ændres fra kl.18.30 til kl. 18.00.

Synspunkter fremlagt. Afstemning gennemført: Lille overvægt af stemmer for og forslaget dermed vedtaget.

Idet flertallet ikke var dominerende stort vil Bestyrelsen følge udviklingen og tilfredsheden med ændringen igennem sommeren og tage emnet op på den kommende generalforsamlingen såfremt der er behov.

 
b:      Forslag modtaget fra Bestyrelsen:
Vedtægtsændringsforlag om at Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent rykkes op som pkt. 3 og at efterfølgende          punkter hermed justeres ind, så nummereringen passer.

Afstemning gennemført. Forslaget vedtaget uden at nogle stemte i mod!

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 300 kr. Vedtaget.

6. Valg af kasserer

Kim Henneberg – modtager genvalg. Ingen modkandidater. Valgt.

7. Valg af bestyrelse.

Andrew Bridgens – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen vil gerne foreslå Jan Jørgensen. Ingen modkandidater. Valgt.

Dorthe Gregersen – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen vil gerne foreslå Lone Elkjær. Ingen modkandidater. Valgt.

8. Valg af revisor

Jan B. Petersen – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen vil gerne forslå Jens Peder F. Nielsen. Ingen modkandidater. Valgt

9. Valg af suppleanter (for bestyrelsesmedlem og revisor)

Claus Schou Nielsen – modtager genvalg. Ingen modkandidater. Valgt.

Jens Peder F. Nielsen – modtager genvalg (som revisor), men netop valgt ovenfor! Bestyrelsen vil gerne foreslå Ivan Christensen. Ingen modkandidater. Valgt.

10. Evt.

a.     Klubarrangement med Alex Pedersen mandag den 24. februar – alle er velkommen.

Begrænset antal pladser – ”først til mølle”-princippet. Tilmelding via klubbens hjemmeside udmeldes senere.

b:    Mange tak til vores sponsorer: Middelfart Sparekasse, Poul Erik Bech/EDC-mæglerne, PrimeCargo, Pierre Ejendomme og Autocentralen.

c.    Tak for indsatsen til Andrew og Dorthe i bestyrelsen i den seneste periode. Modtog hver 2 gode flaske rødvin fra formanden.

Ordstyren takkede for god ro og orden og formanden lukkede årets GF og bød velbekomme til lækkerier fra Osteriet i Vejle.

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851