Referat ordinær generalforsamling i Kolding Bicycle Club

Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 19.00 i Kvarterhuset, Junghansvej 121, Kolding.
Formanden bød velkommen!
 

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Ole Knudgaard. Valgt! Takkede for valget! Konstaterede at GF2019 var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Gennemgang af dagsorden!
 

2. Beretning om KBC´s virksomhed i det forløbne år.

 • Hyldest af Kasper Asgreen og Nicolai Brøchner for flotte resultater nationalt såvel som internationalt. 
 • Kort gennemgang af medlemstallet: Lille tilbagegang på 29.
 • I år fik KBC nyt klub-design og det er blevet godt modtaget og vises flittigt frem på landevejene.
 • Mange forbedringer i klublokalerne – tak til de hjælpende hænder og Pierre Ejendomme for ekstra sponsorat!
 • Årets vinterarrangement var foredrag ved Dan Frost. Sæsonstart i godt vejr – god opbakning og efterfølgende varm suppe! 
 • Succesfuldt kvindearrangement med 38 deltagere. 
 • 2 afholdte medajleløb i B/U – desværre ikke så mange deltagere, men en god oplevelse for de fremmødte! 
 • Årets Poul Erik Bech løb afholdt med succes og godt 500 deltagende ryttere. 1000 tak for opbakningen for alle hjælpere! 
 • Onsdagsklubben en kæmpe succes – der er pt. venteliste pga. lokalebegrænsning. 
 • Klubmesterskab afviklet hos seniorer og B/U – mestrene hyldet ved sæsonafslutning! 
 • Kasper Læssøe og Dennis Lock har tegnet kontrakt med Esbjerg CK’s Junior hold – tillykke! 
 • Sæsonafslutning ved overgang til vintertid med sne fra oven! 
 • Fokusområder 2019: 
  • a) 20-25 faste B/U-ryttere, 
  • b) fortsat struktureret træning ved klubtræning (mastertræning), 
  • c) udbygge kvindeafdelingen, 
  • d) opprioritering af det sociale element (bl.a. motionsløb, fællesaftener mm), 
  • e) forbedring af lokaleforhold specielt for onsdagsklubben. 
 • Kort gennemgang af Bøgelund-projekt (5 klubber gik sammen, Kommune inddraget, 250.000 kr. bevilget til udarbejdelse af arkitekt-udkast, flere workshops afholdt, løbende kontakt med Kommune og div. forvaltninger. 3 forslag kogt ned til 1 forslag. Bøgelund som det er nu vil ikke blive optimeret/vedligeholdt. Visionsbilleder fremvist. Pengene sætter fortsat en stopper (projektet koster 40 mill.). Forventet færdigt 2 år efter ”grønt lys”. 
 • Der blev klappet af beretningen og ingen opklarende spørgsmål!
 

3. Fremlæggelse af regnskab.

I starten af året blev de tre konti i KBC (klubben, veteranerne og elitepuljen) samlet i ét regnskab/CVR nummer på opfordring fra Bank/Kolding Kommune (et lovkrav!). Kassereren gennemgik med grundighed regnskabet.
 • Samlet driftsoverskud for klubben: 47.540 kr. Balancen 262.076 kr. 
 • Elitepuljen har haft udgifter for 5900 kr. Balance på 203.723 kr. 
 • Onsdagsklubben dækker selv deres omkostning ved et aktivitetsgebyr på 700 kr./per år/deltager. Samlet overskud på -6.144 kr. Balance 16.761 kr. 
 • Klubbens samlede overskud er dermed 35.497 kr og en egenkapital per 31/12 2018 på 483.523 kr. 
Dirigenten spurgte hvordan pengene var anbragt, hvortil Kassereren svarende at alle midler, på nær nogle få kroner i ølkassen, var anbragt i banken. Ingen opklarende spørgsmål! Regnskabet godkendt og anerkendende klapsalver til kassereren.
 

4. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag!
 

5. Fastsættelse af kontingent og budget

Bestyrelsen foreslog fremtidigt årligt kontingent på 300 kr. (uændret!). Vedtaget!
Budget (udgifter/indtægter) gennemgået af kassereren. Forventet driftsunderskud på 21.500 kr. (forklaret med ønske om istandsættelse af klublokaler).
Budget godkendt efter enkelt opklarende spørgsmål.
 

6. Valg af formand

Johnny Poulsen – modtager genvalg. Ingen andre kandidater. Valgt.
 

7. Valg af bestyrelse.

Morten Freitag – modtager genvalg.
Niels Tange Kristensen – modtager genvalg.
Bjarne Poulsen – modtager genvalg.
Ingen andre kandidater – alle 3 valgt!
 

8. Valg af revisor

Jan B. Petersen – modtager genvalg. Ingen kandidater. Valgt.
 

9. Valg af suppleanter (for bestyrelsesmedlem og revisor)

Allan Thomsen – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen pegede på Claus Schou som suppleant til bestyrelsen. Ingen andre kandidater. Valgt!
Jens-Peder Nielsen – modtager genvalg. Ingen andre kandidater. Valgt som revisorsuppleant.
 

10. Evt.

Hugo: Opfordring til at lave B/U-event.
Formanden takkede Allan Thomsen for samarbejdet og uddelte lidt god vin!
Ordstyreren takkede for god ro og orden.
Formanden rundede af og bød herefter på lækkert oste-/pølsebord fra Osteriet i Vejle v. Kit Andersen med tilhørende rødvin/øl/vand.
 
Godkendt den 17, januar 2019 

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851