Emne:                      KBC Bestyrelsesmøde

Dato:                        Mandag d. 23.11.20. kl. 19.00 på Bøgelund

Deltagere:             Lone, Niels, Jan, Bjarne, Kim, Morten, Claus,  Johnny

Afbud:

 

1.     Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny

a.     Diskussion vedr. e-rummet. Vi følger de officielle anbefalingerne (dvs. plads til 4 personer), men medlemmer må selv gerne følge/vælge strammere regler.

 

2.     Økonomi - Kim

a.     Status regnskab. Ikke store aktivitet. KBC cykelløb 2020 afsluttet. Enkelte indmeldelser. Enkelt tøjsalg. Faste udgifter til e-rum. Pt indstående: Afrundet 532.000 kr (303.275 kr driftskonto, 197.130 kr elitepulje, 32.052 Veteraner). Forventet samlet årsregnskab på 70.000 kr (mod forventet ”nul” regnskab – skyldes aflyste aktiviteter grundet COVID-19).

b.     Budget 2021: Medlemstal forventet uændret – 250 betalende+gratister (i alt 267). Budget gennemgået og bliver præsenteret på GF2021. Enkelte tilrettelser lavet.

c.      Valg til bestyrelse:

-       Morten, Niels, Claus, Johnny  - modtager alle genvalg

-       Bjarne modtager ikke genvalg – veteraner indstiller Tom Larsen

-       Revisor Jens Peder Nielsen er på valg – Kim H. kontakter

-       Revisorsuppleant Ivan Christensen er på valg – Kim H. kontakter

d.     Dato for generalforsamling. Vores normale frist på 9 uger efter regnskabets afslutning forsøges overholdt. Men det bliver ikke primo januar som normalt og heller ikke med bespisning. Udmeldes i december nyhedsbrev (Kim H). Endelig dato besluttes ultimo januar (næste BM) så de 14 dages varsel kan overholdes.

 

3.     Landevej - Morten

a.     Der er fortsat gang i træning om søndagen. Opfordring til at overholde påbud på 10 personer og så vidt muligt i ”lukkede”/faste grupper (med i Nyhedsbrev).

b.     Licensløbet 2021. Ansøgning sammen med FCC og MCC lørdag og søndag den 4./5. september 2021. 

c.      MF fremlagde oplæg til opdeling af arbejdsopgaver ifm. Licensløbet. 5 ansvarsområder for forslag til ansvarlige personer. Godkendt. 

d.     MF sender terminsansøgning til DCU (sammen med og uafhængig af FCC og MCC).

e.     Nyt fast punkt under landevej fremover: e-cyklingsrummet! Claus har afviklet en virtuel KBC træningstur. Det opfordres til at også andre tager et initiativ. Kim H.: det bør sættes i system og meldes ud i Nyhedsbrevet/FB. Claus initiativtager til at ”sætte i system)! Claus og MF har dd. rengjort rummet. Der er en af skærmene, der har fået en pixelfejl. MF checker op og gør evt. reklamation. Det er kommet højtalere i rummet. Ønske: Køb af blutooth modtager. MF undersøger og melder tilbage/køber, hvis det kan gøres for under 1000 kr.

 

4.     Status Børn & Unge - Jan

a.     Der har været afviklet klubmesterskab med god opbakning for forældre.

b.     Vedr. trænersituation 2021: Peter Myrvig har ønsket at stoppe som træner med udgangen af 2020. Lars J har endnu ikke meldt ud. Peter Solgaard har sagt JA til at stå i spidsen for trænergruppen 2021 (møde afholdt sidste uge).

c.      Pilotløb 2021. 3 klubber (Herning, Tønder og Kolding – muligvis også Middelfart). Afvikles søndage. Er placeret i DCU kalender.

d.     Børne Tour de France. Johnny har været til møde i DCU. 2 konkurrerende muligheder (eventfirma eller DCU). Johnny gennemgang af DCU-mulighed: 7-15 årige i 3 aldersgrupper med plads til hver 100 ryttere. Alle får præmier og diplomer – ikke konkurrencepræget (korrektion: alle børn kan deltage!), samarbejde mellem KBC/KK/DCU. KK betaler 25.000 kr og heraf øremærkes 5.000 kr til KBC. Løb både i 2021 og 2022.

e.     Skoleprojekter mhp at hverve nye B/U-medlemmer er sat på standby.

f.      Nyt møde mellem Odense, Give, Tønder, Herning, Middelfart m.fl. i januar/februar – fokus på fortsat samarbejde.

 

5.     Status Tøj og materialer - Niels

a.     Nyt tøjmærke? Der er afprøvet i rå mængder (Ale, Campione, MB). Der blev vurderet og afstemt. Niels foretager de sidste kontakter! (Vi besluttede at fortsætte med MB – men dette kommer ikke til at stå i referatet før endelig aftale er på plads). Tak for STOR indsats Niels – du har virkelig været grundig i dit arbejde!

 

6.     Status Veteraner og Lokaler - Bjarne

a.     Bjarne har holdt møde med styregruppen mhp overdragelse. Har foreslået at alle skal have mulighed for at kunne stille op til styregruppen og som repræsentant i bestyrelsen.

b.     Rengøring af klublokale. Der sørges fortsat efter én person, somén gang om måneden vil klare rengøring. Betaling 500 kr/gang.

 

7.     Status Kvinder - Lone

a.     Der er ikke gjort mere mht e-cyklingsarrangement grundet COVID-19. Opfordring til at mødes på Zwift (enten kun kvinder eller blandet flok – Claus/Lone N? behjælpelig).

 

8.     Arrangementer – Johnny

a.     Februar – Kasper Asgreen. Vil gerne hvis muligt – men ikke sikker mht. træning.

b.     Anden mulighed: Chris Anker Sørensen – Johnny i kontakt.

c.      Tredje mulighed: Cecilie Utrup?

d.     Betingelser: Situationen skal tages i betragtning – aflysning med 14 dages varsel. Ovenstående er prioriteret rækkefølge!

 

9.     Eventuelt

a.     Forslag fra Kent Jacobsen om oprettelse af KBC gruppe på BKool. Accepteret. Johnny giver besked.

b.     Beslutning: Køb af hegn i indeværende år (udgift ca. 8000 kr.) (MF ansvarlig). 

c.      Beslutning: Køb af KBC mobil telt (udgift ca. 5000 kr) (Johnny)

d.     Der er fortsat uenighed i DCU – der modarbejdes på livet løs. Johnny var til DCU møde i Distrikt J/F – konstruktiv debat. Distrikt Sjælland forventes at afholde møde i denne uge.

e.     Næste møde: Tirsdag den 12. januar kl. 19.00. Lone medbringer kage.

 

 

 

 

 

 

 

 


Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851