Emne:                      KBC Bestyrelsesmøde

Dato:                        Mandag d. 14.3.2022. kl. 19.00 på Bøgelund

Deltagere:                Lise, Niels, Peter, Tom, Kim, Claus,  Johnny

Fraværende:           Morten

1.     Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny

a.     Gennemgang af sidste referat 
Afventer næste bestyrelsesmøde

b.     Opfølgning Generalforsamling

                                               i.     2021 regnskab underskrevet. Kim indsender til Kommunen.

                                              ii.     Lise og Peter budt velkommen i bestyrelsen. 

                                            iii.     Lise dækker kvindegruppen og Peter B&U. Øvrige medlemmer fastholder tidligere ansvarsområder.

                                            iv.     Lise og Peter sender Kim et billede til hjemmesiden – Action Lise og Peter

2.     Økonomi - Kim

a.     Status regnskab. 
Ultimo februar har vi haft 8.600,- kr mere i indtægter på grund af Matti arrangementet og udgifterne har været 15.500,- kr lavere end budgetteret. Samlet er vi 24.200, kr foran budget. Heraf er ca. 10.000,- kr periodeforskydninger på grund af manglende regninger på Generalforsamling og Matti forplejning.

b.     Indeståender: i alt 491.656 kr 

                                               i.     driftskonto:                250.466 kr           

                                              ii.     Elitepuljekonto:     197.117 kr         

                                            iii.     Veterankonto:            44.073 kr       

c.      Kontingent
Opkrævning udsendes ca. 20. marts– Action Kim

d.     Sponsorregninger
Kim udsender dem nu. – Action Kim

e.     Indtægter fra diverse hjælp til arrangementer

                                               i.     Såfremt klubben vælger at hjælpe til diverse eksterne eller interne cykelarrangementer vil indtægter fra disse arrangementer tilfalde klubben

                                              ii.     Henvendelser om hjælp til eksterne cykelarrangementer videresendes af Johnny til bestyrelse for go/nogo. Svarfrist 8 dage.

                                            iii.     Såfremt klubben får en henvendelse om hjælp til et eksternt arrangement som ikke har noget med cykling at gøre, formidler vi gerne forespørgslen videre til medlemmerne, som så kan tilmelde sig direkte til og afregne direkte med forespørgeren. 
Det vil sige at betaling for hjælp til disse arrangementer fremover ikke går ind i vores regnskab.

 

3.     Landevej - 

a.     Mastere
Master for Kvinder og hold 1 synes at være på plads. 
Hold 2 mangler én master – Action Niels
Hold 3 mangler tre mastere – Action Johnny, som finder tre emner

4.     Status Børn & Unge - Peter

a.     Trænermøde
Der er afholdt trænermøde og de skulle være på plads. Kim sender træneraftale template til Peter. – Action Kim

b.     Næste step
Fokus i 2022 vil være at fastholde de eksisterende ryttere ved mere forældreinvolvering, sociale arrangementer ved for eksempel fællesspisning hver måned, samt mere afvekslende træning baseret på leg og sjov.

c.      Børnetour
Løber ad stablen den 22. maj.

d.     DCU pilotløb 2022
Vi vælger ikke at gennemføre det i 2022 idet vi ikke kan få Køreteknisk anlæg i weekenderne hen over sommeren. Desuden vil det også være bedre at gennemføre det når vi har fået flere B&U ryttere.

 

5.     Status Tøj og materialer - Niels

a.     Tøj skulle ankomme i uge 12

b.     Vi vælger at fastholde den individuelle levering af tøj idet en fælleslevering vil medføre for meget arbejde med udlevering. 
Men det er muligt for en gruppe medlemmer at slå sig sammen i en fælles bestilling og levering, som de så selv koordinerer.

 

6.     Status Veteraner og Lokaler - Tom

a.     Forårsfest afholdes den 23. marts med 54 tilmeldte

 

7.     Status Kvinder - Lise

a.     Puljepenge afsat til kvinder
Vi har 203 medlemmer i landevejsgruppen, heraf 35 kvinder. De udgør 17,2% hvilket svarer til et puljebeløb på 4.542,- kr. som kvinder kan disponere over.

b.     Storebæltsturen gennemføres med over 10 deltagere.

c.      Der er planlagt et Åbent Hus arrangement for kvinder den 10. april. Kvindegruppen står selv for arrangementet.

 

8.     Arrangementer – Johnny

a.     TdF arrangement (Tom/Claus). 
Der er ikke kommet mere end 6 forhåndstilmeldinger ud over bestyrelsen, så vi skal have sat gang i ”salget” af turen så vi har en mere sikkert antal til næste bestyrelsesmøde. Annonceres til sæsonstart og i Onsdagsklubben etc.

Tom og Claus sikrer at vi kan melde arrangementet af med for eksempel en måneds varsel – Action Tom og Claus

Vi har besluttet ikke at opstille depoter. De enkelte hold planlægger bagerstop undervejs og evt. egne depoter. Desuden fastholdes at transport til startsted og Skansen arrangeres af deltagerne selv.

Hans spørges om hjælp til transport af tasker – Action Tom

 

9.     Eventuelt

a.     Næste møde – Mandag 25. april kl. 19.00. Johnny har kagetjansen

b.     Førstehjælpskursus
Vi planlægger at udbyde et førstehjælpskursus til næste vinter. Behovet tjekkes først.

 

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851