Referat ordinær generalforsamling

i Kolding Bicycle Club

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.00 i Kvarterhuset, Junghansvej 121, Kolding.

Formand Johnny Poulsen bød alle velkommen til årets GF og takkede for fremmøde.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Ole Knudgaard, og Ole blev valgt. Konstaterede at GF var rettidigt indkaldt og lovlig placeret og dermed beslutningsdygtig.

2. Beretning om KBC’s virksomhed i det forløbne år.

Året 2021 er der vist ikke mange af os der glemmer – Corona. Det har bevirket, at næsten alle fælles aktiviteter har været annulleret og vores klublokale har været lukket fra den 11. marts og frem til maj 2021, sammen med kommunes andre idrætsfaciliteter. Det har specielt ramt onsdagsklubbens morgenmøder og sæsonstart og sæsonafslutning kunne ikke gennemføres. Samtidigt har det bevirket at generalforsamlingen først kunne afholdes i august, mod normalt i januar, som vedtægterne foreskriver. MEN glædeligt, at vi har kunne afholde fælletræning det meste af sæsonen, og at nogle medlemmer fandt ud af muligheden for at træne sammen med de restriktioner der var gældende under nedlukningen i foråret. Vi fik desværre en ny Corona virus i oktober – omikron – som bevirkede at vi måtte aflyse sæsonafslutning og julebanko.

Vi er 280 medlemmer. Vi har store udfordringer med at få flere nye i B/U afdelingen, hvor der nu er 9 unge under 17 år, hvilket er 6 færre end sidste år. Til gengæld har vi haft stadig fremgang i kvindelige medlemmer, så vi nu er oppe på 39.

Klubbens økonomi er stadig sund og danner et godt grundlag for klubbens videre færden. 2021 regnskabet bærer præg af Corona og dermed manglende aktiviteter, som bevirker at der ikke har været de udgifter der normalt ville have været. Da vi syntes at medlemmer ikke fik så meget for deres penge i 2020, besluttede vi at 2021 skulle være kontingentfri for de eksisterende medlemmer. Der har dog været afholdt følgende aktiviteter - her er de væsentligste:

· Fælles grill lørdag på Bøgelund

· Besøg af Eurosport og TVSyd

· BørneTour den 8. august

· Lemvigh-Müller med Rolf og Ritter

· Tour de France trofæ tur

· Der blev afholdt klubmesterskab, hvor Jesper Overgaard vandt de voksnes mesterskab, mens vinderne i B/U blev - U13 Andreas Stenstrop Madsen, U15 Kristian Kronborg, U17 Asger Paaske Frederiksen.

· Pierre Ejendomme løbet afholdt i september – igen som en stor succes, trods begrænsningerne.

· Kasper Asgreen – Dennis Lock.

· Onsdagsklubben kunne igen mødes i klublokalet i maj 2021 grundet COVID19, men krav om Corona pas i årets afslutning.

· Tak til vores mange mastere og trænerne i B/U – det yder et meget vigtigt arbejde for klubben.

· En stor tak til vores sponsorer, uden dem ville vi ikke kunne lave det store arbejde for B&U.

   - Pierre Ejendomme

   - Middelfart Sparekasse

   - Prime Cargo

   - Mæglerhuset Kokborg & Co

   - Autocentralen

2022

Endelig blev corona restriktionerne ophævet med udgangen af januar, så vi næsten kan komme tilbage til normalen igen.

· Tour de France kommer til Kolding

· Pierre Ejendomme løbet den 1. maj.

· Afholde BørneTour den 22. maj sammen med kommunen og DCU, med fokus på at få flere til vores B/U afdeling

· Matti Breschel foredrag den 8. februar.

· Fortsætte med Master modellen, på de forskellige hold, som er en succes.

· Opstart af e-cykling rummet igen i fuld skala.

· Klub tur på Tour de France-ruten

2023 – KBC fylder 90 år.

Ved denne generalforsamling stopper Lone Elkjær og Jan Jørgensen i bestyrelsen. Vi vil gerne sige tak for indsatsen for KBC.

Og en stor tak til Henning Skjødt for mange års levering af vin til de runde fødselsdage igennem mange år og Hans Sloth for støvsugning i vores klublokale hver uge.

Til sidst vil vi gerne takke medlemmerne for den positive opbakning, der har været til bestyrelsens arbejde og ikke mindst tak til dem har hjulpet med diverse opgaver, til gavn for os alle i KBC.

Tak for beretning og flotte billeder fra årets gang.

Enkelte bemærkninger/opklarende spørgsmål til Tour de France-eventet den 18. juni og hvordan et evt. minimumsloft for tilmelding skal fastsættes. Beretningen afslutningsvist godkendt.

3. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog at kontingent i 2022 fastholdes på 300,- kr. Forslaget enstemmigt vedtaget.

4. Fremlæggelse af regnskab og budget

Gennemgang regnskab 2021:

Indtægter 2021 samlet 196.807 kr. mod budgetteret 202.023 kr. De enkelte poster blev gennemgået.

Omkostninger 2021 samlet 218.978 kr. mod budgetteret 206.838 kr. De enkelte poster blev gennemgået. Årets resultat: – 22.171 kr.

Aktiver ultimo 2021: Kassebeholdning i alt 501.704 kr, heraf driftskonto: 255.215 kr. elitepuljen: 197.117 kr, veteraner: 49.371 kr

Ingen opklarende spørgsmål og regnskabet dermed godkendt.

Gennemgang af budget 2022:

Forventede samlede indtægter: 281.450 kr. De enkelte poster gennemgået. Forventede samlede udgifter: 311.450 kr. De enkelte poster gennemgået. Forventet resultat for året: -30.000 kr inkl TdF event, hvortil der er afsat 30.000 kr.

Til puljebrug er afsat 36.337 kr. som fordeles ud på landevej, B/U og veteraner efter antal medlemmer. Desuden er det besluttet at kvindegruppen skal have deres eget puljebudget på lige fod med de andre grupper. Kvindegruppen puljebudget tages af Landevejspuljen jf. antal medlemmer.

Opklarende spørgsmål: Har bestyrelsen gjort sig nogen overvejelser mht. den store egenkapital? Kim H. svarede at den store egenkapital blev opbygget for at kunne dække et forventet, tvunget skift af klublokaler. Kolding Kommune havde planer om at rive Bøgelund ned, men har nu ændret planerne for Bøgelund, som pt. ikke skal rives ned. Vi er derfor langsomt begyndt at tære på egenkapitalen startende med TdF-eventen.

Budgettet afslutningsvist godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag modtaget.

6. Valg af kasserer

Kim Henneberg – modtog genvalg. Ingen andre kandidater og Kim dermed genvalgt.

7. Valg af bestyrelse.

Jan Jørgensen – modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Peter Solgaard. Ingen andre kandidater. Peter valgt.

Lone Elkjær - modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Lise Wraae. Ingen andre kandidater. Lise valgt.

8. Valg af revisor

Jens-Peder Frøslev Nielsen – modtog genvalg. Ingen andre kandidater. Jens-Peder valgt.

9. Valg af suppleanter (for bestyrelsesmedlem og revisor)

Claus Schou Nielsen – modtog genvalg. Ingen andre kandidater. Claus valgt.

Ivan Christensen – modtog genvalg. Ingen andre kandidater. Ivan valgt.

10. Evt.

Opklarende spørgsmål vedr. individuel fragt ved tøjkøb. Niels begrundede bestyrelsens valg, men tog spørgsmålet til efterretning.

Opfordring til at tilmelde sig til årets Harzen-tur i Kr. Himmelfartsferien. Pt kun 7 tilmeldinger.

Formanden takkede afgående bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Poulsen (afgående ved sidste GF), Jan Jørgensen (afgående i år) og Lone Elkjær (afgående i år). Desuden Henning Skjødt for pligtfuld udførelse af gaveudbringning til fødselarer. Desuden Hans Sloth for hjælp med ugentlig rengøring af klublokalet. Alle modtog et par gode flasker vin.

Ordstyren takkede for god ro og orden og formanden takkede ordstyren for veludført arbejde og lukkede årets GF ned, hvorefter klubben var vært med lækkerier fra Osteriet i Vejle.

Referent: Morten Freitag

Godkendt af dirigent

______________________

Ole Knudgaard

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851